Piirihallituksen ja piirikokousten kannanotot

Piirikokous

Ulvilan piirikokouksen julkilausumat 

Ulvilan piirikokouksen julkilausumatSatakunnan Vasemmistoliiton sääntömääräinen vuosikokous eli piirikokous pidettiin sunnuntaina 6. huhtikuuta 2014 Sataedun Ulvilan toimipaikan auditoriossa. Poliittisen tilannekatsauksen kokouksessa esitti puoluesihteeri Marko Varajärvi. Kokouksessa hyväksyttiin kaksi julkilausumaa.

Satakunnan Vasemmistoliitto ei hyväksi eläkeiän nostoa

Satakunnan Vasemmistoliiton vuosikokous ei hyväksy eläkeiän alarajan mekaanista nostoa. Kokous vaatii, että tulevassa eläkeuudistuksessa on huomioitu työntekijän työuran pituus sekä fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus. Työuran pituuden laskennassa pitää jollakin tasolla huolehtia myös pätkätyön ja perhevapaiden huomioiminen kertymässä.

Työpaikkansa työuransa loppumetreillä menettäville on jatkossakin turvattava asianmukainen toimeentulo varsinaiseen eläkeikään asti. Työttömyysturvan lisäpäiväoikeutta ei saa poistaa tai se on korvattava järjestelmällä, joka toteuttaa vastaavan tarkoituksen.

Satakunnan Vasemmistoliitto muistuttaa, että eläkejärjestelmässämme ei ole mitään rakenteellisia ongelmia, jotka aiheuttavat tarpeita radikaaleihin muutoksiin. Tavoite eläköitymisiän nostosta tulee toteutumaan jo nykyjärjestelmässä olevan elinaikakertoimen johdosta. Elinaikakerroin vaikuttaa voimakkaammin jokaiseen uuteen eläköityvään ikäluokkaan ja sen ohjaava vaikutus työurien pituuteen tulee vahvistumaan.

Satakunnan Vasemmistoliitto ry
vuosikokous 6.4.2014
Sataedu, Ulvila

Sote-uudistuksen pitää parantaa julkisia palveluja

Esitys Suomen jakamisesta viiteen sosiaali- ja terveydenhuollon sote-alueeseen on vielä pahasti keskeneräinen. Siinä luvataan muun muassa turvata yhdenvertaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut koko maassa. Satakunnan Vasemmistoliitto tukee kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla parannetaan kansalaisille tarjottavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laatua ja saatavuutta asiakkaan varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Palvelujen järjestämisvastuussa olevien sote-alueiden hallintomalliksi tarjotaan kuntayhtymiä, joista on tulossa tarpeettoman suuria. Ne heikentävät kansalaisten perusoikeuksia eivätkä ne ole taloudellistikaan järkeviä. Kannatamme demokratiaa ja siksi vaadimme muiden vaihtoehtoisten hallintomallien pikaista selvittämistä. Tarjoamme maakunta-mallia, jossa maakunta vastaa palvelujen järjestämisestä ja jonka korkein päättävä elin valitaan suoralla kansanvaalilla.

Sote-uudistuksen jatkovalmistelussa on huolehdittava siitä, että julkisen sektorin asema palvelujen päävastuullisena tuottajana vahvistuu. Oikeistopuolueet haluavat romuttaa julkisen palvelutuotantomme ja koko hyvinvointivaltiomme. Sote-uudistuksessa lienee sama tavoite. Uudistuksen päätavoitteena pitää olla julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden parantaminen, ei niiden heikentäminen.

Satakunnan Vasemmistoliitto ry
vuosikokous 6.4.2014
Sataedu, Ulvila


Kuntien pakkoliitokset uhkaavat demokratiaa

Satakunnan Vasemmistoliitto vastustaa jyrkästi kaikkia kuntien pakkoliitossuunnitelmia ja pitää niitä perustuslain 121 §:n vastaisena. Hallituksen aikeet eivät pelkästään loukkaa kunnallista itsehallintoa, ne uhkaavat myös kansalaisten perusoikeuksia ja suomalaista demokratiaa.

Kuntaliitosten tarvetta Satakunnan Vasemmistoliitto ei kiellä, mutta järkevät ja toimivat kuntien yhdistymiset syntyvät vain kuntalaisten ja kuntien valtuustojen myötävaikutuksella. Valtiovallalla on jo nyt riittävästi mahdollisuuksia ja keinoja ohjata kuntia vapaaehtoisiin kuntaliitoksiin, ei siihen valtioneuvoston pakkopäätöksiä tarvita.

Satakunnan Vasemmistoliitto vaatii Vasemmistoliiton puoluejohtoa irtisanoutumaan kaikista kuntien pakkoliitossuunnitelmista.

Porissa 2. helmikuuta 2014

Satakunnan Vasemmistoliitto ry
piiritoimikunta

Parempi vanhuus vanhuspalvelulain voimalla

Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman on väitetty johtavan laitoshoidon alasajoon ja merkitsevän jopa vanhusten heitteillejättöä. Tällainen käsitys on syntynyt vanhustenhoidon kehittämistavoitteesta, jonka on arvioitu toteutuessaan tuovan jopa 300 miljoonan euron säästöt. Hallitus ei kuitenkaan ole jättämässä vanhuksia vaille hoitoa ja huolenpitoa.

Vanhustenhuollon yleistä tasoa on kohennettava tuntuvasti ennen kuin voidaan edes haaveilla säästyvistä euroista. On kehitettävä kotiin annettavia palveluja niin hyviksi, että nyt kotona asuvien vanhuksien ei tarvitse siirtyä laitoshoitoon. Päävastuu on luonnollisesti valtiolla ja kunnilla, mutta suuri vastuu on myös meillä kanssaihmisillä. Jos vanhus ei enää turvallisesti selviä arjen rutiineista, naapurit voivat ilmoittaa siitä, mikäli viranomaiset eivät ole sitä itse aiemmin huomanneet.

Tämän vuoden heinäkuussa tuli voimaan vanhusten oikeuksia ja asemaa olennaisesti parantava vanhuspalvelulaki. Kunnissa pitää huolehtia lakiin kirjattujen pykälien toteutumisesta.

Porissa 15. joulukuuta 2013  

Satakunnan Vasemmistoliitto ry
piiritoimikunta 

Koiton piirikokouksen julkilausumat

Satakunnan Vasemmistoliiton sääntömääräinen vuosikokous pidetiin sunnuntaina 14. huhtikuuta 2013 Ruosniemen Koitossa Porissa. Paljon puhunut kokous hyväksyi seuraavat kolme julkilausumaa.

Suomen maantiet eivät kestä jättirekkoja

Hallitus aikoo korottaa tuntuvasti raskaanliikenteen mittoja ja massoja. Valitettavasti aikomus ei kuitenkaan liity rautateillä kulkevan tavaraliikenteen määrälliseen lisäämiseen. Hallitus haluaa kasvattaa maanteillämme kulkevien raskaimpien yhdistelmäajoneuvojen kokonaismassaa 60 tonnista jopa 76 tonniin. Tällä tavoitellaan 80–160 miljoonan euron vuotuisia säästöjä logistiikkakustannuksissa, mutta kuka näistä säästöistä todellisuudessa hyötyy?

Kataisen hallitus ei ilmeisesti ole tietoinen Suomen maanteiden ja rautateiden nykykun-nosta. Ei ole mitään järkeä lähteä korottamaan raskaimpien yhdistelmäajoneuvojen kokonaismassaa jopa 26 prosentilla, kun tiemme eivät kestä näiden nykyistenkään rekkojen alla. Maanteittemme korjausvelaksi arvioidaan tällä hetkellä jopa noin 2 miljardia euroa.

Mikäli suunniteltu rekkojen koon kasvattaminen toteutetaan, korjausvelan kasvu vain kiihtyy. Aikaisempaa korkeammat ja painavammat yhdistelmäajoneuvot pakottaisivat vahvistamaan myös monia siltoja sekä nostamaan niiden alikulkukorkeuksia. Kaikesta tästä aiheutuisi yhteiskunnalle tuntuvat lisäkustannukset.

Aikaisempaa järeämpi kuljetuskalusto ajaisi alan yrittäjät mittaviin investointeihin. Niiden arvoksi on arvioitu 1,5–4,5 miljardia euroa. Summa on suuri, kun sitä vertaa maanteiden tavaraliikenteen liikevaihtoon. Se on noin 5 miljardia euroa vuodessa.

Satakunnan Vasemmistoliitto vaatii hallitusta luopumaan suunnitelmista tuoda jättirekat maamme maanteille, koska tiestömme nykykunto ei niitä kestä. Ei meidän tarvitse rekkojemme kokoa enää kasvattaa. Tulevaisuuden Suomessa suurimman osan tavaraliikenteestä pitää kulkea rautateillä, ei maanteillä. Hallituksen on panostettava rautatieverkoston peruskunnossapitoon, joka mahdollistaisi akselipainon nostamisen rautatieliikenteessä.

Satakunnan Vasemmistoliitto ry
vuosikokous 14.4.2013
Ruosniemen Koitto, Pori

Harmaan talouden siipiveikot kuriin

Harmaa talous on edelleen suuri ongelma Suomessa. Kolmisen vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa sen kokonaismääräksi arvioitiin 10–14 miljardia euroa, josta jäivät 4,5–5,5 miljardin euron verot saamatta. Summa on valtava, kun sen suhteuttaa valtion vuosittaiseen talousarvioon, jonka loppusumma tänä vuonna on 54,5 miljardia euroa.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen mukaan EU-maiden velkakriisi olisi jäänyt syntymättä, jos verottaja olisi saanut sen, mikä verottajalle kuuluu. Harmaa talous syö Kreikan ja Italian bruttokansantuotteesta yli 20 prosenttia, mutta todella ison palan se ryöstää meidän suomalaistenkin hyvinvoinnista.

Suomessa on harmaan talouden torjunnassa menty hyvään suuntaan. Vuoden 2011 alussa tuli voimaan laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä, jonka tehtävänä on tukea eri viranomaisten toimintaa. Nykyisen lainsäädäntömme heikkous on kuitenkin siinä, ettei se velvoita edes niitä viranomaisia ryhtymään toimiin, jotka omassa toiminnassaan törmäävät harmaan talouden ilmiöihin.

Satakunnan Vasemmistoliitto vaatiikin lainsäädäntöömme muutosta, joka velvoittaa kaikki viranomaiset aktiivisesti puuttumaan harmaan talouden ilmiöihin omalla hallinnonalallaan. Hyvin tehtynä tämä työ lisää tuntuvasti valtion tuloja, joten eduskunnan on huolehdittava, että torjuntatyötä tekevillä viranomaisilla on käytössään riittävän suuret resurssit.

Viime vuoden tammikuussa hallitus hyväksyi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelman vuosille 2012– 2015. Satakunnan Vasemmistoliitto pitää välttämättömänä ohjelman jatkamista myös vuoden 2015 jälkeen. Seuraavalla hallituskaudella on käynnistettävä sellainen verolainsäädännön kokonaisuudistus, joka tukkii harmaan talouden hyödyntämät aukkopaikat mahdollisimman kattavasti.

Satakunnan Vasemmistoliitto ry
vuosikokous 14.4.2013
Ruosniemen Koitto, Pori

Vanhuspalvelulaki testaa kuntien vanhustenhuollon

Ensi heinäkuun alussa voimaan tulevasta laista ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli vanhuspalvelulaista ehdittiin haaveilla vuosikymmeniä. Kun sellainen vihdoinkin saatiin, se ei tarkoita, että heinäkuussa kaikki olisi heti paremmin. Eduskunnan hyväksymä laki saa todellisen sisällön vasta kunnissa, jotka vastaavat lain toimeenpanosta.

Vanhuspalvelulaki antaa mahdollisuuden kohentaa suomalaista vanhustenhuoltoa, mutta se ei tule tapahtumaan automaattisesti. Siihen tarvitaan kuntia ja ennen muuta niiden henkilöstöä. Erityisen tärkeä rooli on kunnallisilla päättäjillä, joilla resurssien jakamisen lisäksi on poliittinen vastuu toteuttaa eduskunnan tahtoa. Eduskunnan tahdon mukaisesti valtio vastaa 54 prosentin osuudella uuden lain aiheuttamista kustannuksista. Valtion-osuutta lain aiheuttamien kustannusten kattamisesta on Satakunnan Vasemmistoliiton mielestä merkittävästi nostettava 54 prosentista ylöspäin. Kuntien nykyinen taloustilanne ei kestä jatkuvaa kustannusten kasvua.

Myös Satakunnassa vanhuksista huolehtimisessa on parantamisen varaa, joten meidän onkin varmistettava se, että maakuntamme vanhukset saavat kaiken sen, minkä vanhuspalvelulaki heille lupaa. Satakunnan Vasemmistoliitto velvoittaa puoluetta edustavat kunnallispoliitikot valvomaan vanhuspalvelulain tinkimätöntä toteuttamista heidän kotikunnissaan. Samaa jämäkkää otetta toivotaan muidenkin puolueiden kunnallispoliitikoilta.

Satakunnan Vasemmistoliitto ry
vuosikokous 14.4.2013
Ruosniemen Koitto, Pori

Arvonlisäveron määräaikainen puolittaminen auttaisi aloittavaa pienyrittäjää

Suomessa toimivan paperiteollisuuden sopeuttamista ei ole vielä saatettu loppuun, joten tuotantoa supistetaan ja väkeä vähennetään jatkossakin. Sama kehityssuunta jatkuu myös elektroniikkateollisuudessa. Kahden merkittävän teollisuusalan vaikeuksilla on heijastusvaikutuksia Satakuntaan, joten länsirannikollakin on suhtauduttava niihin vakavasti.

Perinteinen teollisuus veti maakunnan teollisuuspaikkakunnat kuiville 1990-luvun alun lamasta. Se on edelleenkin merkittävä työllistäjä ja taloudellisen hyvinvoinnin tuoja Satakunnassa. Vähättelemättä minkään elinkeinoalan tuomia oikeita ja laillisia työpaikkoja, mutta nyt on aika vahvistaa vientiä harjoittavan teollisuuden asemaa maakunnassa. Yritysten ja eri sidosryhmien lisäksi siihen tarvitaan kuntien elinkeinopolitiikan tehostamista.

Ennen niin vahva satakuntalainen tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuus on lähes kokonaan loppunut, joskin sen alan osaamista maakunnasta vielä löytyy. Menestyvän yritystoiminnan ei kuitenkaan tarvitse olla suurta. Esimerkiksi Kankaanpäässä koulutettavia suutareita valmennetaan myös yrittäjiksi, mutta oman yritystoiminnan aloittamista vaikeuttaa arvonlisäveron suuruus. Satakunnan Vasemmistoliitto esittää arvonlisäveron puolittamista viiden vuoden ajaksi niiden aloittavien pienyrittäjien osalta, jotka harjoittavat tuotannollista toimintaa tekstiili-, vaate- tai nahkateollisuudessa.

Porissa 16.12.2012

Satakunnan Vasemmistoliitto ry:n
piiritoimikunta

Perusturva budjetoiva menojen mukaan

Moneen Satakunnankin kuntaan näyttää pesiytyneen tietoinen ja toistuva alibudjetointi. Räikeimmät esimerkit löytyvät perusturvasta, jonka määrärahoissa tapahtuu suuriakin ylityksiä. Merkittävää osaa ylityksistä on mahdoton välttää, koska ne johtuvat lakisääteisten tehtävien hoidosta. Kummalliselta tuntuukin, että kunnissa on melkoisia ongelmia juuri näiden menojen ennakoinnissa.

IMG_1458Kunnat ovat kiivastahtisesti ulkoistaneet niin sosiaalisektoriaan kuin terveydenhuoltoaankin. Ilmeisesti mikään taho ei kuitenkaan ole luotettavasti selvittänyt, miten hyvin ne ovat siinä todellisuudessa onnistuneet. Omien tehtävien siirtoa muiden hoidettavaksi on perusteltu ennen muuta sillä, että vain ulkoistamisen kautta kunta onnistuu hillitsemään menojensa kasvua. Joissakin kunnissa ulkopuolisiin palvelun tarjoajiin on ollut pakko turvautua, koska muuta todellista vaihtoehtoa ei ole ollut tarjolla.

Satakunnan Vasemmistoliiton mielestä kuntien perusturvan budjetointiin on saatava lisää tarkkuutta ja avoimuutta. Budjetin tietoisesta alimitoittamisesta on päästävä välittömästi eroon, sillä ulospäin se antaa epäluotettavan kuvan kunnan taloudenhoidosta ja talousosaamisesta. Mikäli perusturvan budjetti kuitenkin vuoden aikana ylittyy siitä syystä, että kunnassa säntillisesti ja oikeudenmukaisesti huolehditaan lakisääteisistä tehtävistä, kunnanvaltuuston tulee jupisematta myöntää asiaomaiselle lautakunnalle sen pyytämä ylitysoikeus.

Porissa 10.6.2012

Satakunnan Vasemmistoliitto ry:n
piiritoimikunta

Kokemäen piirikokouksen julkilausumat

IMG_3766bSatakunnan Vasemmistoliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiinsunnuntaina 15. huhtikuuta 2012 työväentalo Rantalassa Kokemäellä. Vuosikokous hyväksyi seuraavat kaksi julkilausumaa.

Lähipalvelut taattava lailla kuntauudistuksessa

Kuntauudistuskeskustelu on väärillä urilla. Satakunnan Vasemmistoliiton mielestä palvelut ovat kuntalaisille tärkeintä. Keskustelussa palveluista on puhuttu liian vähän. Uhkana onkin, että toteutuu mekaaninen kuntaremontti, jossa palvelut keskittyvät ja syrjäseudut jäävät niitä vaille.
On säädettävä laki, joka turvaa kaikille kansalaisille lähipalvelut asuinpaikasta riippumatta. Tämän pitää olla kuntauudistuksen toteuttamisen edellytys.

Lisää rahaa tutkimus- ja kehittämistoimintaan

Teollisuuden tutkimukseen ja kehittämiseen käytetään Suomessa keskimäärin noin 1 300 euroa/asukas, Satakunnassa vain noin 400 euroa/asukas. Satakunnan Vasemmistoliitto vaatii summan kaksinkertaistamista.
Valtion on panostettava mm. uusiutuvan energiatekniikan kehittämiseen. On perustettava valtionyhtiö, joka yhteistyössä yksityisen teollisuuden ja korkeakoulujen kanssa kehittää työtä ja verotuloja tuottavaa uutta teknologiaa. Satakunta olisi tällaisen valtionyhtiön luonteva sijoituspaikka. Satakunnan ammattikorkeakoulussa on energiatekniikan koulutusta ja tutkimusta ja Porin kupariteollisuuspuistossa osaamista. Ne nivoutuisivat hyvin yhteen perustettavan uuden valtionyhtiön kanssa