Kokemäen Vasemmiston valtuustoaloite: rajoittamaton päivähoito-oikeus kaikille lapsille

licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Grant Barrett from San Mateo, California, United States

Valtuustoaloite: Subjektiivinen päivähoito

Vasemmistoliiton ryhmä esittää otettavaksi Kokemäellä käyttöön rajoittamattoman subjektiivisen päivähoito-oikeuden kaikille lapsille

Perustelut:

Kokemäki rajasi päivähoitosoikeutta 1.8.2016 voimaan tulleen lain nojalla. Rajoitus herättää kysymyksen siitä, onko lapsen varhaiskasvatuksen tarpeen arvioinnin asiantuntijana lapsen vanhemmat tai ulkopuoliset asiantuntijat kuten viranhaltijat.

Esim. OAJ vaatii, etteivät kunnat rajaa lasten oikeutta varhaiskasvatukseen, joka on eräs päivähoidon tärkeimpiä tehtäviä. Tavoitteena vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten kokemusten avulla.

Vanhemmilla olisi oikeus päättää menevätkö heidän lapsensa päivähoitoon ja sen kautta saatavaan ammattitaitoisen henkilöstön antamaan varhaiskasvatukseen. Emme väheksy lasten kotona annettavaa kasvatusta, mutta varhaiskasvatukseen osallistumista ja sen myötä lasten saamaa tukea pidetään yleisesti merkityksellisenä lapsen varhaisvuosien kehityksen ja oppimisen, mutta myös myöhemmän koulumenestyksen ja elämänhallinnan näkökulmasta. Valtakunnan tasolla lapsiasiainvaltuutettukin on puuttunut tähän epäkohtaan, koska lapsen kehityksen kannalta ei ole oikein lokeroida häntä perhetaustan perusteella. Suuri osa varhaiskasvatuksen vaikutuksia koskevasta tutkimuksesta käsittelee niitä seuraamuksia, joita erilaiseen varhaiskasvatustoimintaan osallistumisella on lapsen kehitykseen ja oppimiseen. Näkökulma tässä yhteydessä on suomalainen ja perustuu viime aikoina tehtyyn suomalaiseen tutkimukseen.

Vertaisilla on suuri merkitys lapsen sosiaaliselle kehitykselle. Vertaissuhteissa omaksutaan tietoja ja taitoja, sekä koetaan lapsen sopeutumisen ja hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita. Lasten kokemusten valossa vertaissuhteet ovat siis heidän arjessaan merkityksellisiä. Lapset sosiaalisina toimijoina ja lasten osallistuminen ovatkin avainkäsitteitä tämänhetkisessä kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Ammattilaisilla on keskeinen merkitys lasten elämänlaadun säätelijöinä varhaiskasvatuksessa. Heidän merkityksensä liittyy sekä arkisten käytäntöjen ja rutiinien rakentamiseen, mutta myös välittömään vuorovaikutukseen yksittäisten lasten ja lapsiryhmän kanssa. Melhuishin ja muiden (2015) katsauksessa hyödynnetty tutkimus osoittaa, että lasten osallistumisella varhaiskasvatukseen alle kolmivuotiaana on positiivisia vaikutuksia lasten kognitiiviseen ja kielenkehitykseen sekä akateemiseen suoriutumiseen joidenkin vaikutusten kestäessä nuoruuteen ja aikuisuuteen saakka. Tällaisia vaikutuksia on osoitettavissa erityisesti silloin, kun lapset ovat osallistuneet ryhmämuotoiseen, ammattilaisten toteuttamaan varhaiskasvatukseen ja kun päivähoidon aloitus on ajoittunut kahden, kolmen vuoden ikään.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä