Pii­ri­ko­kous: Hy­vin­voin­tia­lu­een ta­voit­teet ei­vät to­teu­du

Satakunnan Vasemmistoliitto piti kevätpiirikokouksen Rauman kaupungintalolla 23.4. Poliittisen tilannekatsauksen kokouksessa pitivät puheenjohtaja Li Andersson ja puoluesihteeri Anna Mäkipää. Kokous otti kantaa hyvinvointialueen tavoitteiden toteutumiseen. Kokouksen jälkeen pidettiin eduskuntavaalien purkutyöpaja yhteistyössä KSL:n kanssa.

Satakunnan Vasemmistoliitto:
Hyvinvointialueen tavoitteet eivät toteudu 
 

Hyvinvointialueiden tavoitteena on taata tasavertaiset palvelut kaikille alueen asukkaille. Tämä tavoite on unohtunut. Satakunnan Vasemmistoliitto vaatii, että tasavertaisuuden tulee koskea kaikkia sosioekonomisesta asemasta riippumatta ja uudistuksen alkuperäinen tavoite otetaan päätöksenteon keskiöön.

”Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteet ovat mm. kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja ja hillitä kustannusten kasvua. Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyössä painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, mikä vähentää tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin”. (STM)

”Hyvinvointia ja terveyttä edistävillä toimenpiteillä vaikutetaan yksilöön, yhteisöihin ja ihmisten elinympäristöön. Toimien avulla ehkäistään ongelmia ja sairauksia sekä ylläpidetään ja edistetään hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Näin voidaan osaltaan myös hillitä kustannuksia, jotka aiheutuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, sairauspoissaoloista, työ- ja toimintakyvyn laskusta sekä varhaisesta eläköitymisestä.” (SOSTE 2023) 

Satakunnan Vasemmistoliitto vaatii, että sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteet sote-uudistukselle ja hyvinvointialueille otetaan käyttöön ja päämääräksi myös Satakunnassa – siitäkin huolimatta, että se tarkoittaisi alijäämäistä talousarviota. Palveluja leikkaamalla, asiakasmaksuja korottamalla ja kaikesta ennaltaehkäisevästä toiminnasta luopumalla ei hyvinvointialueille laaditut tavoitteet tule koskaan toteutumaan. Tulevaisuudessa rahoitusta alueelle ei tulla saamaan enempää, jos pyrkimyksenä on ainoastaan osoittaa, että nykyinen rahoitus on riittävä.

Jos tavoitteena on vain rahan säästäminen, on työ aloitettu väärästä päästä. Nimenomaan ennaltaehkäisevä työ luo säästöjä tulevaisuudessa. Asiakkaiden eriarvoistaminen niin, että vain varakkailla on varaa hoitoon ja toimintakyvyn tukemiseen, lisää vain kustannuksia tulevaisuudessa, eivätkä uudistuksen tavoitteet toteudu.

Satakunnan Vasemmistoliiton piirikokous Raumalla 23.4.2023